Diskographie

Mir hei hunger

Mir hei hunger/ 2009

mirheihunger2

Mir Hei Hunger 2/ 2009

Mistextbuech

Mis Textbuech/ 2010

Mir Hei Hunger 3/ 2011

Cover-cd

Mau luegä / 2013

Mau witer luegä

Mau Witer Luegä/ 2015

Cover EP Buskape V07

I Mim Chopf EP/ 2015